Báo cáo mối quan tâm

Báo cáo gian lận

Nếu quý vị nghi ngờ gian lận đã được thực hiện trong Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris, quý vị có thể nộp báo cáo cho Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Báo cáo mối quan tâm

Bạn có thể báo cáo mối quan tâm của mình về chương trình cho Nhóm Phản hồi Khách hàng. Họ sẽ điều tra mối quan tâm của bạn và liên hệ lại với bạn.