Đối tác Cộng đồng KCN sinh thái

Quận Harris và Thành phố Houston đang làm việc cùng nhau để phục vụ như một nguồn lực cho các tổ chức cộng đồng giúp đỡ những người phải đối mặt với việc bị trục xuất.  Chương trình cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người thuê nhà đủ điều kiện và được chấp thuận cho tiền thuê nhà quá hạn để giúp ngăn chặn việc trục xuất.  Chương trình này được quản lý bởi Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận Galveston-Houston.  Đơn đăng ký chỉ có thể được nộp thông qua các đối tác cộng đồng - hoặc Đối tác Cộng đồng EIP - nằm trên khắp Houston và Quận Harris.

 Đối tác Cộng đồng KCN sinh thái là các tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp các dịch vụ khác như trợ giúp pháp lý, sẵn sàng việc làm hoặc dịch vụ ổn định nhà ở; có khách hàng có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ can thiệp trục xuất từ Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris.

ĐỐI TÁC EIP

Bạn có thể đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà bằng cách liên hệ với bất kỳ đối tác nào của chúng tôi:

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác, hãy cho chúng tôi biết!

Tổ chức từ thiện Công giáo

  • Điện thoại: 713-874-6609

Liên minh

  • Điện thoại: 713-776-4700

Trợ giúp pháp lý Lone Star

  • Người nộp đơn xin Trợ giúp Pháp lý Lone Star cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý
  • Điện thoại: 713-652-0077
  • Biểu mẫu trực tuyến

Luật sư tình nguyện Houston

  • Các ứng viên thông qua Houston Volunteer Lawyers cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý
  • Điện thoại: 713-228-0735
  • https://legalhelphouston.org

Dịch vụ Bảo vệ Vùng lân cận - Quận Harris