Dành cho chủ nhà

Cách thức hoạt động

 1. Chủ nhà có thể ghi danh vào chương trình bất cứ lúc nào. Chỉ những chỗ nghỉ trong Thành phố Houston mới đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ.
 2. Người thuê nhà xác định chủ nhà của họ khi nộp đơn xin hỗ trợ. Nếu chủ nhà của người thuê nhà chưa ghi danh, chủ nhà sẽ được liên lạc và yêu cầu ghi danh.
 3. Sau khi đơn đăng ký của người thuê nhà được chấp thuận, chủ nhà sẽ được yêu cầu xác nhận số tiền thuê nhà quá hạn của người thuê nhà và chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán tiềm năng nào cho các tháng trong tương lai.
 4. Sau khi xác nhận, người thuê nhà và chủ nhà sẽ nhận được email 'cam kết đã được xác nhận' cho biết số tiền hỗ trợ tiền thuê nhà đã được chấp thuận.
 5. Quản trị viên chương trình sẽ thanh toán số tiền 'cam kết đã xác nhận' thông qua thanh toán điện tử (ACH) vào tài khoản ngân hàng của chủ nhà. Sau đó, chủ nhà phải ghi có vào tài khoản của người thuê nhà trong vòng 5 ngày làm việc.

Bạn không chắc mình đã đăng ký chưa?

Khả năng cung cấp vốn

Kinh phí có sẵn cho tiền thuê nhà quá hạn từ tháng Tư năm 2020 trở đi, trong những tháng không nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà nào khác, tổng cộng không quá 18 tháng. Các hộ gia đình cũng có thể đủ điều kiện nhận tối đa hai tháng hỗ trợ tiền thuê nhà trong tương lai được trả trực tiếp cho chủ nhà. Chủ nhà phải xác nhận số tiền thuê quá hạn được yêu cầu.

Ghi Danh Chủ Nhà

Chủ nhà sẽ đăng ký bằng cách điền vào mẫu ghi danh chủ nhà, đồng ý với Điều khoản &Điều kiện của Chủ nhà và tải lên các tài liệu hỗ trợ, bao gồm W-9 đã ký và séc đã hủy hoặc hướng dẫn thanh toán ACH. Để xem lại tất cả các Điều khoản &Điều kiện của Chủ nhà cho thuê, vui lòng truy cập vào đây.

Tất cả các Chủ nhà cho thuê tham gia được yêu cầu phải được xác minh 12 tháng một lần và phải biết các Điều khoản và Điều kiện của Chủ nhà. Chủ nhà cần cập nhật bất kỳ thông tin nào trên mẫu ghi danh của họ nên gửi email cho landlord.enrollment@catholiccharities.org.

Cần có sự tham gia của chủ nhà. Nếu người thuê nhà nộp đơn xin chương trình và chủ nhà của họ chưa ghi danh, chủ nhà sẽ được liên lạc và yêu cầu ghi danh. Nếu chủ nhà không muốn ghi danh vào chương trình nhưng sẵn sàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện, các khoản thanh toán có thể được thực hiện trực tiếp cho người thuê nhà. Chủ nhà được khuyến khích ghi danh để tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn, trực tiếp hơn.

Nguyên tắc chủ nhà

Chủ nhà tham gia đồng ý:

 • Cung cấp tín dụng cho người thuê nhà cho bất kỳ khoản thanh toán một phần nào
 • Miễn tất cả các khoản phí trả chậm, tiền phạt và lãi suất liên quan đến tiền thuê nhà quá hạn
 • Không theo đuổi việc thi hành bất kỳ bản án, văn bản sở hữu hoặc kiện tụng nào khác cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn của người thuê nhà
 • Hủy bỏ hoặc hủy bỏ bất kỳ thông báo trước nào về việc rời đi, bác bỏ bất kỳ vụ kiện trục xuất nào và hủy bỏ hoặc hủy bỏ bất kỳ văn bản sở hữu nào dựa trên việc không thanh toán trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày thanh toán nếu đơn của người thuê nhà được chấp thuận
 • Không thực hiện Cơ Chế Thực Thi đối với Người Nộp Đơn mà Chủ Nhà Cho Thuê đã nhận các khoản thanh toán thông qua Chương Trình cho đến ít nhất sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được khoản thanh toán
 • Không can thiệp vào việc người thuê sở hữu đơn vị / tài sản cho thuê

Điều Kiện Tham Gia Chương Trình

Chủ nhà có bất động sản nhà ở nằm trong Thành phố Houston đủ điều kiện tham gia.

Lưu ý: Các hướng dẫn được liệt kê ở đây tương ứng với các khoản tài trợ được tài trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp của Kho bạc Hoa Kỳ, nguồn tài trợ chính cho chương trình này. Hướng dẫn tài trợ từ các nguồn khác có thể thay đổi một chút.