Kiểm tra trạng thái của tôi

Bạn có thể kiểm tra tình trạng trường hợp của bạn bên dưới. Xin lưu ý rằng điều này chỉ dành cho các đơn đăng ký được nộp thay mặt quý vị bởi Đối Tác Cộng Đồng EIP cho Chương Trình Can Thiệp Trục Xuất Quận Houston-Harris.