Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris

Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris hiện đã đóng cửa.

Truy cập trang Tài nguyên để tìm hiểu thêm về các chương trình khác có thể giúp những người phải đối mặt với việc bị trục xuất.

Đối với đơn đăng ký hiện tại đã được gửi, vui lòng truy cập trình kiểm tra trạng thái hoặc trang Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

Biểu ngữ gia đình

Bạn cần giúp đỡ?

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà của mình, vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi theo số 713-874-6609 để đăng ký trợ giúp hoặc đặt câu hỏi. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm thêm thông tin.